Kalligram / Autori

Autori

Gábor Schein

(1969) spisovateľ, esejista. Pôsobí na fakulte modernej maďarskej literárnej vedy Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti.

Gabriela Lubelcová

Gabriela Lubelcová (1956) je sociologička, venuje sa sociológii sociálnych problémov, inštitucionálnym stratégiám ich riešenia a problematike mobilizácie ľudských zdrojov. Autorka monografie Kriminalita ako spoločenský fenomén (2009).

Igor Petrík

(1952) je vedecký pracovník Geologického ústavu SAV v Bratislave. Publikuje v domácich aj zahraničných časopisoch a monografiách z oblasti geológie a príbuzných disciplín.

Irena Aimová

Irena Aimová (1980) je doktorandkou na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a pôsobí na katedre Elektronickej kultúry a semiotiky na Fakulte humanitných štúdií UK. Venuje sa súčasným teóriám médií a spoločnosti, so zameraním na problematiku obrazu a filmu.

István Veres

István Veres (1984) je novinár. Píše texty rôzneho druhu, pracuje ako redaktor spravodajstva pre denník Új Szó.

Ivan Kamenec

Ivan Kamenec (1938) je historik a autor viacerých kníh z obdobia druhej svetovej vojny a obdobia medzi svetovými vojnami v strednej Európe.

Ivan Chorvát

Ivan Chorvát (1968) pôsobí v Inštitúte sociálnych a humanitných štúdií v Ústave vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej výskumnej práci sa venuje sociológii rodiny, sociologickej analýze fenoménu turizmu, problematike spotreby v súčasnej spoločnosti a sociologickým teóriám. Je autorom monografií Muž – otec v súčasnej rodine a Cestovanie a turizmus v zrkadle času.