Kalligram / Autori

Autori

Ľubica Kobová

Ľubica Kobová (1978) je doktorandka na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa feministickej politickej a sociálnej filozofii, teórii queer. Spolupracuje s Centrom rodových štúdií pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a s feministickým publikačným a vzdelávacím projektom Aspekt.

Lucia Krbatová

(1979) je študentkou na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Lucia Najšlová

Lucia Najšlová (1979) pôsobí v pražskom Inštitúte pre európsku politiku – EUROPEUM a v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Venuje sa vonkajším vzťahom EÚ.)

Lucjan Klimsza

Lucjan Klimsza (1974) vyštudoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2006 pôsobí na Ostravskej univerzite, kde prednáša etiku a biblické vedy. V roku 2007 mu vyšla kniha Peter Wust - identita nejistoty

Lýdia Kokavcová

Lýdia Kokavcová (1975) pracuje ako novinárka (týždenník SLOVO, týždenník Formát, redakcia Reportéri STV).

Magda Vášáryová

Magda Vášáryová (1948) je poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, bývalá štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR a veľvyslankyňa v Rakúsku a Poľsku. Okrem iných je autorkou knihy Polnočný sused, založenej na jej diplomatickom pôsobení v Poľsku, ktorá vyšla vo vydavateľstve Kalligram v roku 2008.

Magdalena Bystrzak

Magdalena Bystrzak (1986) je doktorandka na Karlovej univerzite v Prahe. Vyštudovala slovakistiku v Krakove. Venuje sa problematike slovenskej a českej identity v medzivojnovom období.

Marek Čaněk

Marek Čaněk (1976) je doktorand na Ústave politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde sa zaoberá reguláciou pracovnej migrácie v Českej republike. Angažuje sa v Iniciativě za práva pracovních migrantů a migrantek.