Kalligram / Autori

Autori

Dana Retová

Dana Retová (1983) vyštudovala interdisciplinárny magisterský program v odbore kognitívna veda. V rámci svojho štúdia absolvovala štipendijné pobyty na zahraničných univerzitách v Amsterdame a vo Viedni. V súčasnosti je doktorandka na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje kognitívnej sémantike a spolupracuje na výuke predmetov pre program kognitívna veda.

Daniel Hevier

Daniel Hevier (1955) je básnik, prozaik a vydavateľ. Žije v Bratislave. V roku 2009 vydal svoj prvý román s názvom Kniha, ktorá sa stane.

Daniel Gerbery

(1976) je sociológ, venuje sa analýzam sociálnej a rodinnej politiky, otázkam chudoby, teóriám sociálneho štátu.

Daniel Kováčik

Daniel Kováčik (1875) je interný doktorand na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie UKF v Nitre. Vyučuje predmet Estetika masmédií a intertextualita.

Daniela Tinková

Daniela Tinková (1973) vyštudovala históriu a romanistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, potom absolvovala doktorské štúdium na Ústave svetových dejín Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej – kde momentálne pôsobí – a na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales v Paríži. Je autorkou kníh Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Francouzská revoluce a Revoluční Francie. V najbližšom čase jej vyjdú monografie Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě a Báby versus akušéři. Profesionalizace porodnictví v Čechách na přelomu 18. a 19. století.

Darina Malová

Darina Malová (1958) je profesorkou politológie na Katedre politológie FF UK. Venuje sa zmenám politických režimov, inštitucionalizácii demokracie a procesom európskej integrácie, vedie Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského.

David Z. Scheffel

David Z. Scheffel (1955) je profesorom kultúrnej antropológie na Univerzite Thompson Rivers v kanadskom Kamloops. Pražsky rodák napišal viacero prác, založených na etnografickom terénnom výskume, napríklad o ruských starovercoch v Kanade In the Shadow of Antichrist (Broadview Press, 1991) alebo v Svinej v prešovskom okrese Svinia in Black and White: Slovak Roma and their Neighbours (Broadview Press 2005), ktorá v roku 2009 vyšla aj v slovenskom preklade pod názvom Svinia v čiernobielom. Slovenskí Rómovia a ich susedia.

Dezider Kamhal

Dezider Kamhal (1957) je slovenský filozof a prekladateľ. Vyštudoval filozofiu a fyziku na UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí v Centre kognitívnych vied na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave a na Katedre filozofie FF UCM v Trnave. Zaoberá sa filozofiou jazyka, osobitne teóriou rečových aktov. Je autorom monografie Význam a jazyková prax a viacerých prekladov kníh autorov z oblasti filozofie jazyka (napr. P. F. Strawson, L. Wittgenstein, J. L. Austin, J. R. Searle).