Kalligram / Autori

Autori

Marek Rybář

Marek Rybář pracuje na Katedre politológie FiF UK, kde sa zaoberá politickými stranami a straníckymi systémami v strednej a východnej Európe a vplyvom európskej integrácie na politiku v nových členských štátoch EÚ. Publikoval viacero kapitol a štúdií, okrem iného v Journal of Communist Studies and Transition Politics, Communist and Post-Communist Studies a Electoral Studies.

Mária Ferenčuhová

Mária Ferenčuhová (1975) prednáša na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave a je redaktorkou filmovoteoretického časopisu Kino-Ikon. Venuje sa predovšetkým dejinám a teórii dokumentárneho filmu a vzťahu filmu a histórie. Prekladá z francúzštiny (napr. Paul Virilio, Stroj videnia, Bratislava 2002, Jean Echenoz, Ravel, Bratislava 2007, Philippe Sollers, Ženy, Bratislava 2007).

Mariana Szapuová

Mariana Szapuová (1958), filozofka, prednáša epistemológiu a feministickú filozofiu na FF UK, je editorka a spoluautorka viacerých kníh o rodovej rovnosti.

Marta Botíková

(1955) je etnologička,  vedúca Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK v Bratislave, venuje sa štúdiu rodiny a  rodovým štúdiám.

Martin Kaňuch

Martin Kaňuch (1973) je redaktor filmového časopisu Kino-Ikon. Vyštudoval estetiku a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa teóriam a dejinám dokumentárneho filmu, vzťahu pamäti a filmu.

Martin M. Šimečka

Martin M. Šimečka (1957) je spisovateľ a publicista. Do roku 1989 publikoval v samizdate, neskôr bol šéfredaktorom vydavateľstva Archa, viedol kritický týždenník Domino-Fórum, sedem rokov bol šéfredaktorom denníka Sme, potom až do januára 2009 šéfredaktorom týždenníka Respekt.

Mary Hawkesworthová

Mary Hawkesworthová je profesorka na Katedre ženských a rodových štúdií Rutgersovej univerzity (Rutgers University) v New Jersey v Spojených štátoch amerických, na ktorej v rokoch 2007-2010 pôsobila ako jej vedúca. Spolupracuje s Centrom pre americké ženy a politiku a s Katedrou politológie na tej istej univerzite. Zaoberá sa feministickou teóriou, politickou filozofiou, politológiou, analýzou verejných politík.

Michaela Frišerová

MIchaela Frišerová (1980) je doktorka filozofie. Doktorandské štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave a súčasne na Université Paris v Paríži. Vsúčasnosti prednáša na katedre Elektronickej kultúry a semiotiky a na katedre Nemeckej a francúzskej filozofie na Karlovej univerzite v Prahe.