Kalligram / Autori

Autori

Tomáš Katrňák

(1973) prednáša sociológiu na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne.

Tomáš Mrva

Tomáš Mrva (1980) je novinár, bol redaktorom BBC World Service, dnes v súkromnej mediálnej agentúre. Žije v Readingu pri Londýne.

Tomáš Profant

Tomáš Profant (1983) je doktorandom na Viedenskej univerzite. Venuje sa vzťahom medzi severom a juhom a post-rozvojovému prístupu. Na Masarykovej univerzite v Brne vyštudoval politológiu a medzinárodné vzťahy a európske štúdiá.

Tomáš Štrauss

Tomáš Štrauss, (1931) slovenský estetik a umelecký kritik, ktorý prežil časť svojho života v emigrácii. Je zástancom nových trendov vo výtvarnom umení. Od roku 1955 publikoval temer 700 odborných štúdií, recenzií a časopiseckých príspevkov doma a v zahraničí.

Veronika Pulišová

Veronika Pulišová (1985) od septembra 2010 je internou doktorandkou na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSES UK v Bratislave. Zameriava sa na (medzištátnu) regionálnu spoluprácu, jej inštitucionálne usporiadanie a europeizáciu mimo EÚ.

Viera Bartková

Viera Bartková (1974) vyštudovala učiteľskú špecializáciu odboru estetika – slovenský jazyk a literatúra a vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala študijné a výskumné pobyty v Budapešti, Padove a Ríme. Pôsobí ako vedecká pracovníčka na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde vedie kurzy z dejín umeleckej kultúry – výtvarné umenie, film, divadlo. Špecializuje sa na interkultúrne a transkultúrne vzťahy v umení 19. storočia a otázky interdisciplinarity v umeleckej tvorbe.

Vladimír Bužek

Vladimír Bužek (1957) je profesor, teoretický fyzik, vedúci centra Fyzikálneho ústavu SAV, zároveň je profesorom informatiky na Masarykovej univerzite v Brne. Publikoval cca 200 prác vo vedeckých časopisoch, 12 kapitol v knihách.

Vladimír Petrík

Vladimír Petrík (1929) je literárny historik a kritik. Venuje sa predovšetkým slovenskej literatúra v 20. storočí, najmä autorom medzivojnového obdobia.

Vladimír Šucha

Vladimír Šucha (1961 ) je profesorom pôsobiacim od roku 1993 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa minerálnym surovinám a environmentálnemu vplyvu ich ťažby. Okrem vedeckej a pedagogickej prace sa dlhé obdobie zaoberá aj výskumnou, vzdelávacou a kultúrnou politikou.

Vlastimil Zuska

Je český estetik. Je profesorom a vedúcim Katedry estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Zaoberá sa filozofickou estetikou, najmä fenomenologickou (Ingarden Husserl, Scheler) a estetikou výtvarného umenia a filmu. Je zostavovateľom knihy Estetika na križovatce humanitných disciplin, autorom knihy Estetika a spoluautorom knihy Juraj Jakubisko a Znaky, obrazy a stíny (obe s Petrom Michalovičom)