Kalligram / Autori

Autori

Soňa G. Lutherová

Soňa G. Lutherová (1982) je sociálna antropologička. Od roku 2007 pôsobí ako interná doktorandka na Ústave etnológie SAV. Vo svojej práci sa sústreďuje na problematiku materiálnej kultúry, vizuálnej antropológie a tému postsocializmu.

Štěpán Kubalík

Štěpán Kubalík (1978) vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu estetiky. Pôsobí tiež ako redaktor časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics. Spolupracoval aj na českom preklade Goodmanovej knihy Jazyky umění

Stephen Gudeman

Stephen Gudeman (1935) je profesorom antropológie na Univerzity of Minnesota. Je autorom mnohých kníh na pomedzi antropológie a ekonómie, napríklad Antropologia ekonómie (Th e Anthropology of Economy, Blackwell), Ekonómia ako kultúra (Economics as Culture, Routledge), Zánik rurálnej ekonómie (Th e Demise of Rural Economy, Routledge) či najnovšej Napätie ekonómie: dialektika komunity a trhu (Economy‘s Tension. Th e Dialectics of Community and Market, Berghahn Books 2008).

Svetlana Žuchová

Svetlana Žuchová (1976) vyštudovala medicínu v Bratislave a psychológiu vo Viedni. V súčasnosti pracuje na Psychiatrickej klinike 1. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, kde sa na venuje skúmaniu kognitívnych funkcií u pacientok s poruchami príjmu potravy. Okrem toho sa venuje prekladom z angličtiny a nemčiny a je autorkou troch kníh: zbierky poviedok Dulce de Leche, novely Yesim a románu Zlodeji a svedkovia, ktorý by mal onedlho vyjsť vo vydavateľstve LCA.

Tatiana Podolinská

Tatiana Podolinská (1972) vyštudovala filozofiu, históriu a religionistiku na FiF UK v Bratislave. Venuje sa súčasnej religiozite a religiozite Rómov na Slovensku. Pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka na UEt SAV v Bratislave.

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (1588-1679) je jedným z uznávaných otcov-zakladateľov modernej filozofie – materialista, teoretik štátu a práva. Zvlášť moderná politická teória je nepredstaviteľná bez jeho myšlienok, voči ktorým sa museli vymedzovať – súhlasne či nesúhlasne – všetci, čo prišli po ňom.

Tomáš Gális

Tomáš Gális (1976) je redaktorom časopisu Týždeň. Žije v Plaveckom Štvrtku.