Kalligram / Autori

Autori

Mlan Zemko

(1944) je vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV. Orientuje sa na výskum politického systému medzivojnového Československa, venuje sa otázkam strednej Európy v 20. storočí.

Patrick Heady

Patrick Heady je starší výskumný pracovník na Inštitúte pre sociálnu antropológiu Maxa Plancka a čestný člen University College London. Vyštudoval ekonómiu a štatistiku a od roku 1974 pracuje pre Úrad pre sčítanie a prieskum ľudu (neskôr premenovaný na Úrad pre národnú štatistiku) v Londýne, kde vykonáva prieskum a štatistické analýzy. Medzitým vyštudoval sociálnu antropológiu na LSE a získal doktorát z tejto disciplíny. Je autor monografie The hard people: rivalry, sympathy and social structure in an alpine valley (Tvrdý ľud: rivalita, náklonnosť a sociálna štruktúra v jednej alpskej doline). Amsterdam: Harwood Academic 1999. Je tiež spoluautor a hlavný editor (spolu s Hannesom Granditsom, Petrom Shweitzerom a Martinom Kohlim) pôsobivej trojzväzkovej monografie Family, Kinship and State in Contemporary Europe (Rodina, príbuzenstvo a štát v súčasnej Európe) uverejnenej vo vydavateľstve University of Chicago Press v roku 2009. Je taktiež editor (s H Granditsom) zborníkov Distinct inheritances: property, family and community in a changing Europe (Odlišné dedičstvá: majetok, rodina a spoločnosť v meniacej sa Európe). Münster: LIT 2003 a (s P. Loizosom) Conceiving persons: ethnographies of procreation, fertility and growth (Úvahy o ľuďoch: etnografie plodenia, plodnosti a vývinu). London: Athlone 1999.